Drogownictwo - zezwolenia i opinie

I. ZEZWOLENIA W FORMIE DECYZJI

 

1. Zezwolenie na umieszczenie urządzenia w drodze powiatowej [dotyczy instalacji technicznych naziemnych i podziemnych]

Podstawa prawna:

- Ustawa z 21 marca 1985r., o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, ze zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)            

-Uchwała Nr XV/142/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, zmieniona Uchwałą Nr XVI/156/2012 rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2012 r.

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz WNIOSKU, z wymienionymi w nim załącznikami.

- Opłata skarbowa: nie występuje

2. Zezwolenie na umieszczenie obiektu w drodze powiatowej [dotyczy obiektów technicznych, usługowych i handlowych]

Podstawa prawna:

- jw.

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz WNIOSKU z wymienionymi w nim załącznikami.

- Opłata skarbowa: nie występuje

3. Zezwolenie na umieszczenie reklamy w drodze powiatowej

Podstawa prawna:

- jw.

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz WNIOSKU z wymienionymi w nim załącznikami.

- Opłata skarbowa: nie występuje.

4. Zezwolenie na zajęcie pasa drogi powiatowej na czas robót

Podstawa prawna:

- jw.

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz WNIOSKU z wymienionymi w nim załącznikami

- Opłata skarbowa: nie występuje.

5. Zezwolenie na odbycie imprezy na drodze powiatowej lub gminnej

Podstawa prawna:

- Ustawa z 20 czerwca 1997r., prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 i 1926)

  

Wymagane dokumenty:

- Podanie z załącznikami wymienionymi w wyżej podanym rozporządzeniu.

- Opłata skarbowa 48 zł

 

6. Zezwolenie na lokalizację zjazdu indywidualnego/publicznego z drogi powiatowej

Podstawa prawna:

- art.20 pkt 8, art.29 ust.1, ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068).

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz WNIOSKU z wymienionymi w nim załącznikami.

- Opłata skarbowa:

dla zjazdu indywidualnego - nie występuje.

dla zjazdu publicznego -  82 zł

 

II. ZEZWOLENIA INNE

 

  1. Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I i kategorii II

 Podstawa prawna:

- Art. 64, art. 64b, art. 64c, art. 64f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r.  w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz WNIOSKU

- Opłata skarbowa (zgodna z rodzajem kategorii i okresem obowiązywania)

 

III. OPINIE I UZGODNIENIA

 

1. Komunikacyjne: dla nowych budynków, osiedli, obiektów handlowych i przemysłowych - w sprawie obsługi komunikacyjnej

2. Komunikacyjne z zakresu zarządzania ruchem

3. Techniczne: dla budowanych i przebudowywanych dróg, ulic, placów, parkingów, zjazdów z dróg powiatowych i gminnych - w sprawie ich usytuowania i geometrii. Podstawa prawna: - Ustawa z dn.21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, ze zm.)

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz WNIOSKU z wymienionymi w nim załącznikami.

 

IV. ZATWIERDZENIA PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU

 

1. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas robót w drogach powiatowych i gminnych     

2. Projekty stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z 20 czerwca 1997r., prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 i 1926)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 września  2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

 

Wymagane dokumenty:

- Podanie oraz nie mniej niż dwa egzemplarze projektu, posiadające właściwą opinię zarządcy drogi gminnej i opinię policji.

 

V. OPINIOWANIE PROJEKTÓW

 

1. Projekty organizacji ruchu na drogach wojewódzkich i krajowych

Podstawa prawna:

- Ustawa z 20 czerwca 1997r., prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 i 1926)

 

Wymagane dokumenty:

- Podanie oraz nie mniej niż dwa egzemplarze projektu.

 

VI. UZGODNIENIA

 

1. Trasy procesji kościelnych i pielgrzymek na drogach powiatowych i gminnych

 

Podstawa prawna:

- Ustawa, prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 i 1926)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 980 i 1669)

 

Wymagane dokumenty:

- Podanie.

 

  1. Możliwość przejazdu pojazdu nienormatywnego

Podstawa prawna:

- art. 64d ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).

- art. 106 § 3 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz.  U.  z  2018 r. poz. 2096)

 

Wymagane dokumenty:

- Podanie.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenia i opinie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Małgorzata Kalińska
Data publikacji:06.02.2019 12:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Katarzyna Faber
Data aktualizacji:09.08.2021 14:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 2819