Szanowni Państwo,

w celu uzyskania wypisu z rejestru gruntów i wyrysu operatu ewidencyjnego należy wypełnić wniosek zgodny z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1322) formularz EGiB.

Sposoby złożenia wniosku:

  • opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym formularz EGiB przesłać na adres mailowy: geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl (instrukcja podpisu wniosku za pomocą podpisu zaufanego w załączeniu)

Skany wniosków nieopatrzone podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym wysyłane na maila geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl nie będą rozpatrywane.

Wnioski są realizowane w kolejności daty wpływu. Po zarejestrowaniu wniosku w systemie zostanie określona wysokość opłaty za wnioskowane dokumenty.

W przypadku wniosków wysyłanych za pomocą platformy e-PUAP oraz wysyłanych Pocztą Polską prosimy o podanie adresu mailowego wnioskodawcy.

Informacja o wysokości opłaty za wnioskowane dokumenty zostanie przesłana na wskazany we wniosku adres e-mail lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku osobistego złożenia wniosku w siedzibie organu istnieje możliwość uiszczenia opłaty w kasie Starostwa Powiatowego.

Prosimy o niedokonywanie przedpłat. Opłata wniesiona na rzecz uzyskania wypisu lub wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków musi być jednoznacznie skojarzona ze złożonym wnioskiem poprzez identyfikator wniosku nadawany po jego zarejestrowaniu w systemie lub numer Dokumentu Obliczenia Opłaty. Opłatę za zamówione dokumenty należy uiścić po otrzymaniu wystawionego Dokumentu Obliczenia Opłaty naliczonego zgodnie z wysokością stawek określonych w tabeli numer 11 stanowiącej załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 2052). Opłaty nieskojarzone z wnioskiem będą zwracane jedynie na podstawie pisemnego wniosku wpłacającego.

Poniżej zamieszczamy link do wniosków znajdujących się na stronie internetowej Starostwa Powiatowegow Pruszkowie:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

http://www.powiat.pruszkow.pl/formularze-do-pobrania

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosków (pełnomocnictwa oraz inne dokumenty upoważniające
do reprezentowania właściciela) należy składać w oryginałach bądź kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Stosownie do art. 76a § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735) zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

obsługa interesanta (sala WOM):
(22) 738 14 90, (22) 738 15 14

Instrukcja składania wniosków przez ePUAP: kliknij tutaj.

aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków:
(22) 738 15 72, (22) 738 15 73

wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków: tel. (22) 738 15 49

postępowania administracyjne z zakresu ewidencji gruntów i budynków:
(22) 738 15 81, (22) 738 15 80, (22) 738 15 51, (22) 738 15 13


Obsługa rzeczoznawców majątkowych jest prowadzona poprzez aplikację dostępną pod adresem https://pruszkow.rciwn.pl/.

Rzeczoznawcy Majątkowi obsługiwani są również w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30, w Sali Obsługi Interesantów na parterze, stanowisko 11 lub 12.

Dane z rejestru cen i wartości nieruchomości wydawane są na wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P do pobrania poniżej), uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości zawiera formularz P5.

Opłata za udostępniane dane naliczana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.


Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami informuje również, że jako załączniki do wniosków powinny być dołączane oryginały dokumentów bądź też odpisy dokumentów poświadczone przez uprawnioną do takich czynności osobę, czyli notariusza, radcę prawnego, rzecznika patentowego, doradcę podatkowego bądź adwokata występującego jako pełnomocnik w sprawie - na podstawie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ewidencja gruntów i budynków
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Sylwia Krawczyk
Data publikacji:26.03.2019 14:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Katarzyna Wysocka
Data aktualizacji:13.09.2021 14:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 13311