Eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wymagane jest w przypadku, gdy w związku z eksploatacją instalacji, wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg rocznie albo odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tysięcy Mg rocznie. W pozwoleniu na wytwarzanie odpadów uwzględnia się tylko odpady wytwarzane w wyniku eksploatacji instalacji w ww. ilościach.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z poźń. zm.).
 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, sporządzony zgodnie z art. 184 ust. 2 (w związku z ust. 2a), 2b, 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), z zastosowaniem klasyfikacji opadów zawartej w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów.
 2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 3. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 4. Operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620).
 5. Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).
 6. Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
  1. za przestępstwa przeciwko środowisku,
  2. będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663).
 7. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 8. Informacja o posiadaniu tytułu prawnego do miejsca magazynowania odpadów.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia:
   2 011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,
   506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
 2. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków pozwolenia, jeżeli dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od pozwolenia dla każdego rodzaju działalności.
 3. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisu, wypisu lub kopi - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16:
Bank PEKAO SA nr: 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agata Olek
Data publikacji:27.03.2019 09:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Agata Olek
Data aktualizacji:27.03.2019 09:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 759