Uchwała Nr  71.348.2019

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 230 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), Zarząd Powiatu Pruszkowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2020 przedkłada się do dnia 15 listopada 2019 r.:

  1. Radzie Powiatu Pruszkowskiego,
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

        § 3. Nadzór nad realizacja uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

       § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                       Krzysztof Rymuza                             ...........................................

 

                                       Zdzisława Zielińska                           ...........................................

 

                                       Agnieszka Kuźmińska                       ...........................................

 

                                       Grzegorz Kamiński                            ...........................................

 

                                               Zdzisław Brzeziński                           ...........................................

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UZPP nr 71.348.2019 w sprawie projektu budżetu na 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marek Michalak
Data publikacji:15.11.2019 14:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Marek Michalak
Data aktualizacji:24.01.2020 10:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 284