Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2018 r. poz. 954, z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie powinno zawierać (art. 101e ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska):

  1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby,
  2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej,
  3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
  4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy, tj. przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub we własnym laboratorium, pod warunkiem że laboratorium to jest również objęte systemem zarządzania jakością lub jest zapewniony automatyczny pobór prób przy użyciu próbobierni objętej nadzorem metrologicznym.

Opłaty

17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agata Olek
Data publikacji:27.03.2019 14:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Agata Olek
Data aktualizacji:29.03.2019 09:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 421