Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
  z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, spełniający wymagania art. 184, art. 208, art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), podpisany przez prowadzącego instalację lub pełnomocnika; pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 Kpa, dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa; wniosek przedkłada się w dwóch egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną.
 2. Oświadczenie o nieprzekraczaniu czasu użytkowania w przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:
  1. z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
  2. z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku.
 3. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 4. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 5. Operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620).
 6. Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 7. Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
  1. za przestępstwa przeciwko środowisku,
  2. będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 8. Do wniosku o wydanie pozwolenia dla prowadzącego zakład recyklingu statków należy dołączyć informacje oraz zaświadczenie, o których mowa w art. 102a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 9. Dowód uiszczenia należnej opłaty rejestracyjnej.
 10. Kopia programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251 ustawy Prawo ochrony środowiska, lub kopia raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli były opracowane.
 11. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego.
 12. W przypadku, o którym mowa w pkt 11, do wniosku dołącza się także poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.
 13. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

1. opłata rejestracyjna:
 - wysokość opłaty rejestracyjnej zależy od rodzaju i skali przedsięwzięcia,
nie może być jednak wyższa niż 12 000 zł; dane niezbędne do obliczenia wysokości ww. opłaty zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1183); opłatę rejestracyjną  wnosi się również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem; opłata ta wynosi 50% opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji,
- zapłaty opłaty rejestracyjnej należy dokonać na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr:
76 1130 1062 0000 0109 9520 0010,
2. opłata skarbowa:
- na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.) za wydanie pozwolenia zintegrowanego opłata wynosi 2011 zł lub 506 zł dla podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
- opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł,
- zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pruszkowie nr: 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623  BPH S.A. O/Pruszków  lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie lub Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pozwolenie zintegrowane
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agata Olek
Data publikacji:27.03.2019 00:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Agata Olek
Data aktualizacji:29.03.2019 10:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 445