Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
  z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.). 
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044,
  z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1201).
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. U.E. L 181.30).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, sporządzony zgodnie z art. 53 ust. 1, ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 2. Do wniosku o wydanie zezwolenia, zgodnie z art. 53 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy, należy dołączyć:
  1. kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada,
  2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
  3. plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, zwany dalej "planem monitorowania wielkości emisji", wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie,
  4. plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012,
  5. zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:
   1. dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4,
   2. dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012,
   3. plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

82 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych,
17 zł - opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agata Olek
Data publikacji:27.03.2019 14:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Agata Olek
Data aktualizacji:29.03.2019 10:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 440