RODO - klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pruszkowski.
  Adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, dane kontaktowe Administratora danych:
  tel.: (0-22) 738-14-00 , e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl (dalej Administrator).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować listownie (na adres Administratora) z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” bądź
  mailowo ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków Starosty Pruszkowskiego wynikających ze statutowych przepisów prawa.
 4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67 zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 27, poz. 140) a następnie zostaną usunięte.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych mogło naruszyć przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.

Powrót

Załączniki do pobrania
 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

pokaż
Tytuł dokumentu:RODO - klauzula informacyjna
Podmiot udostępniający informację:POWIAT PRUSZKOWSKI
Informację opublikował:Zbigniew Jurkowski
Data publikacji:30.03.2019 19:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Michał Landowski
Informację aktualizował:Zbigniew Jurkowski
Data aktualizacji:07.05.2019 11:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.05.2019 11:00Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
30.03.2019 19:00 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Jurkowski)
Liczba wyświetleń dokumentu: 394