Klauzula informacyjna – Nagrywanie i transmisja sesji i komisji Rady Powiatu

Dane osobowe w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”/rozporządzenie) i aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przepisami sektorowymi.

 1. Administratorem danych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, adres e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl
  tel. 22 738 14 08, reprezentowane przez Starostę.
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych ze swoimi danymi osobowymi może Pani/Pan  się skontaktować listownie (na adres Administratora) z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” bądź mailowo ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl
 3. Pani / Pana dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu są transmitowane
  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, których przetwarzanie odbywa się  w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia oraz art. 15  ust. 1a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
  o samorządzie powiatowym.
 4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do pozyskania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych w drodze umowy, a także osoby trzecie
  w związku z tym, że nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia
  6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, a nagrania są dostępne:..http://www.powiat.pruszkow.pl/kategoria/informacje/nagrania-sesji-rady; https://www.youtube.com/user/StPoPr
 5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej
  i Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie objętym rejestracją dźwięku jest dobrowolne (uzależnione od zabierania przez Panią/Pana głosu w trakcie sesji). Utrwalenie wizerunku przy użyciu kamery jest obowiązkiem ustawowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna – Nagrywanie i transmisja sesji i komisji Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Łęcka
Data publikacji:19.11.2019 15:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Justyna Łęcka
Data aktualizacji:24.11.2020 08:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 426