INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pruszkowski.
  Adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, dane kontaktowe Administratora danych:
  tel.: (0-22) 738-14-00 , e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl (dalej Administrator).
 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się listownie (na adres Administratora) z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” bądź mailowo ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków Starosty Pruszkowskiego wynikających z przepisów prawa:
 • Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
  w prawo własności nieruchomości,
 • Ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • Ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz zmianie ustawy o podatku rolnym,
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty,
 • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych,
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67 zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 27, poz. 140) a następnie zostaną usunięte.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania.
 5. Przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Sylwia Krawczyk
Data publikacji:05.04.2019 15:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Sylwia Krawczyk
Data aktualizacji:02.03.2020 09:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 570