POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW W PRUSZKOWIE

 

Dane kontaktowe:

e-mail: rzecznik.konsumentow@powiat.pruszkow.pl

Adres do korespondencji: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

Tel: 22 738 14 50

 

Szanowni Konsumenci
 

Z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pruszkowie może skorzystać każdy konsument mieszkający na terenie Powiatu Pruszkowskiego w następujący sposób:

 

 1. telefonicznie

- w poniedziałki od godz. 9.00 do 17.00

- we wtorki, środy i czwartki od godz. 9.00 do 15.00

- w piątki od godz. 9.00 do 13.00

 1. osobiście - po wcześniejszym umówieniu wizyty (z uwagi na ograniczenia wprowadzone w okresie stanu zagrożenia epidemicznego)

- w poniedziałki, wtorki, czwartki od godz. 9.00 do 14.00

- w piątki od godz. 9.00 do 13.00

 1. pocztą elektroniczną – pod adresem -  rzecznik.konsumentow@powiat.pruszkow.pl

 

INFORMACJE UŁATAWIAJĄCE

SKORZYSTANIE Z POMOCY

POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W PRUSZKOWIE

 

 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego
  w zakresie ochrony praw konsumentów. Podstawą prawną działalności rzecznika jest ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U.
  z 2020 r. poz. 1076 ze zm.).
              
 2.  Z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pruszkowie mogą skorzystać mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Rzecznik udziela pomocy wyłącznie osobom fizycznym (w sprawach nie związanych
  z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej), w sporach z przedsiębiorcą (sprzedawcą, producentem, dystrybutorem).
 4. Porady oraz informacje prawne w zakresie ochrony interesów konsumentów udzielane przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów są bezpłatne.
 5. Porada osobista w okresie pandemii wymaga wcześniejszego uzgodnienia spotkania.
  W sprawach nieskomplikowanych, niewymagających analizy dokumentów porady są udzielane telefonicznie.
 6. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie dysponuje środkami przymusu, za pomocą których mógłby wpłynąć na przedsiębiorcę w celu spełnienia roszczeń/żądań konsumenta. Postępowania prowadzone przez rzecznika mają charakter polubowny,
  co oznacza, że przedsiębiorca może podtrzymać swoją negatywną decyzję w sprawie.
 7. W razie odrzucenia przez przedsiębiorcę argumentów przedstawionych przez rzecznika, konsument może dochodzić roszczenia w postępowaniu sądowym lub skorzystać
  z rozstrzygnięcia sporu przez Stały Sąd Polubowny.
 8. Prowadzona przez rzecznika interwencja w sprawie nie przerywa biegu przedawnienia.
 9. Porady prawne i informacje są udzielane przez rzecznika na bieżąco według kolejności zgłoszenia. Powiatowy Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego/odwoławczego.
 10. W celu wystąpienia przez rzecznika do przedsiębiorcy w sprawie konsumenckiej, konsument powinien złożyć pisemny wniosek – załącznik nr 1, znajdujący się
  w zakładce „Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów”.
 11. Podpisany „Wniosek Konsumenta” wraz załącznikami (m.in. kopie dowodów zakupu, umowy, reklamacji, odpowiedzi na reklamację, odmowy załatwienia reklamacji) należy złożyć:
 • osobiście umieszczając go we „wrzutni” usytuowanej przed Starostwem Powiatowym w Pruszkowie oznaczonej napisem „Kancelaria”,
 • za pośrednictwem poczty,
 • drogą elektroniczną za pomocą strony https://eurzad.powiat.pruszkow.pl/portal/index.php?t=850, w zakładce: „Katalog usług”, „Sprawy Obywatelskie”, „Wystąpienie Rzecznika Konsumentów” – „Wniosek do Rzecznika Konsumentów o pomoc prawną”.

 

 1. Jeśli złożony wniosek zawiera braki formalne, rzecznik wzywa konsumenta do jego uzupełnienia, w terminie 7-dniowym. W przypadku nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia.
 2. Wnioski konsumentów są realizowane przez rzecznika według kolejności wpływu, bez zbędnej zwłoki. Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od udzielenia odpowiedzi przez przedsiębiorcę.
 3. Jeżeli Rzecznik jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje ją do organu właściwego, informując o tym wnioskodawcę.
 4. Dane osobowe ujawnione przy udzielaniu porad i informacji są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w celu zapewnienia przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pruszkowie pomocy w sprawie o ochronę praw konsumenta.  Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się poniżej.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W BIURZE RZECZNIKA KONSUMENTÓW

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pruszkowski.
  Adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, dane kontaktowe Administratora danych:
  tel.: (0-22) 738-14-00 , e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl (dalej Administrator).
 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować listownie (na adres Administratora) z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” bądź mailowo ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków Starosty Pruszkowskiego wynikających z przepisów prawa: ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
  o ochronie konkurencji i konsumentów
  (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.).            
 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.) a następnie zostaną usunięte.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 5. Przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.

 

Załączniki:

 1. WNIOSEK O POMOC PRAWNĄ DO RZECZNIKA KONSUMENTÓW (doc 52 KB)

 

 1. Zadania rzecznika konsumentów.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) do zadań rzecznika konsumentów należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
  w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

 

 1. Rodzaje spraw realizowanych przez rzecznika konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pruszkowie udziela bezpłatnych porad oraz informacji w sprawach dotyczących m.in.:

 • kupna - sprzedaży w sklepie, na odległość, (wysyłkowo, za pośrednictwem     
              Internetu) oraz poza sklepem (np. na pokazach, w domu konsumenta);
 • telewizji kablowej, cyfrowej, satelitarnej;
 • telefonii stacjonarnej i komórkowej;
 • usług pocztowych;
 • usług kurierskich;
 • usług budowlanych;
 • usług turystycznych;
 • dostawy energii elektrycznej, ciepła, wody;
 • umów o dzieło (np. wykonanie mebli).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:rzecznik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Zbigniew Jurkowski
Data publikacji:18.04.2019 15:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Kucharska
Informację aktualizował:Bartosz Cegłowski
Data aktualizacji:23.04.2021 11:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 3787