Uchwała nr 81_403_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2020 roku oraz przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Pruszkowskiemu w 2020 r.

Uchwała nr 81_402_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 80_401_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie  zaopiniowania projektu umowy dotyczącej udzielenia w roku 2019 z budżetu Powiatu Pruszkowskiego pomocy finansowej Gminie Michałowice na dofinansowanie zadania z zakresu transportu zbiorowego.

Uchwała nr 79_400_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania umowy najmu lokali użytkowych z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 79_399_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania porozumienia dotyczącego zasad funkcjonowania i finansowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim orzekającego o niepełnosprawności osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 79_398_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego dla bloku operacyjnego SP ZZOZ w Pruszkowie”.

Uchwała nr 78_397_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Michałowice dotyczącego udostępnienia części drogi powiatowej stanowiącej dz. nr ew. 714 obr. 10 (dawny nr ew. 650 obr. 10) w Pęcicach.

Uchwała nr 78_396_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania spłaty raty kapitałowej oraz odsetek za grudzień 2019 r. od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Polska Kasa Opieki SA.

Uchwała nr 78_395_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej – prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo (typu A i B) w latach budżetowych 2020-2022.

Uchwała nr 78_394_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie” w latach budżetowych 2020-2024.

Uchwała nr 78_393_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu złożenia informacji o planowanej liczbie uczniów i wychowanków w 2020 r. w Specjalnym Niepublicznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brwinowie i Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnejim. Ks. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Brwinowie.

Uchwała nr 78_392_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania umowy w sprawie objęcia opieką medyczną z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży (pedodoncji) uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

Uchwała nr 78_391_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości odszkodowania za działkę nr ew. 135/1 z obr. Łady, gm. Raszyn, wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej.

Uchwała nr 78_390_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości odszkodowania za działkę nr ew. 587/4 z obr. 02, m. Piastów, wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej.

Uchwała nr 78_389_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 77_388_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu aneksu nr 5 do umowy nr 5/U/ZZ/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie – etap II.

Uchwała nr 76_387_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego "Akademia Koszykówki KOMORÓW" dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uchwała nr 76_386_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego "Akademia Koszykówki KOMORÓW" dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uchwała nr 76_385_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego Warsztat Terapii Zajęciowej w Czubinie.

Uchwała nr 76_384_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 grudnia 2019 r.  w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

Uchwała nr 76_383_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 grudnia 2019 r.  w sprawie przyznania nagród Starosty dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

Uchwała nr 76_382_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania treści wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.

Uchwała nr 76_381_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Brwinów dotyczącego pomocy rzeczowej dla Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 76_380_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania propozycji  Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi pn. al. Polski Walczącej.

Uchwała nr 76_379_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi ul. I. Gandhi.

Uchwała nr 76_378_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Michałowice dotyczącej udostępnienia części drogi powiatowej nr 3115W w celu zaprojektowania i wybudowania zatoki autobusowej.

Uchwała nr 76_377_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Brwinów dotyczącego pomocy rzeczowej polegającej na wykonaniu przez Gminę Brwinów ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg powiatowych. 

Uchwała nr 76_376_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Brwinów dotyczącego udostępnienia pasa drogowego drogi powiatowej nr 4108W ul. Piłsudskiego w Brwinowie.

Uchwała nr 76_375_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu bankowego długoterminowego.

Uchwała nr 76_374_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 75_373_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie dwóch niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10. roku życia” w latach budżetowych 2020-2022.

Uchwała nr 75_372_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 74_371_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Uchwała nr 74_370_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, obejmującej obszar nr 9a i 9b, stanowiący fragment jednostki ewidencyjnej Brwinów.

Uchwała nr 74_369_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ew. 627 i 628 w obrębie geodezyjnym Komorów – Wieś.

Uchwała nr 74_368_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie udzielenia w roku 2019 z budżetu Powiatu Pruszkowskiego pomocy finansowej Gminie Raszyn na dofinansowanie zadania z zakresu transportu zbiorowego.

Uchwała nr 74_367_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie udzielenia w roku 2019 z budżetu Powiatu Pruszkowskiego pomocy finansowej Gminie Nadarzyn na dofinansowanie zadania z zakresu transportu zbiorowego.

Uchwała nr 74_366_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie udzielenia w roku 2019 z budżetu Powiatu Pruszkowskiego pomocy finansowej Gminie Brwinów na dofinansowanie zadania z zakresu transportu zbiorowego.

Uchwała nr 74_365_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie  zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi składającej się z dz. nr ew. 101 i 114/4 obr. Krosna - Wieś, gm. Brwinów.

Uchwała nr 74_364_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 73_363_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytm w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Uchwała nr 73_362_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej – prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo (typu A i B) w latach budżetowych 2020-2022.

Uchwała nr 73_361_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu aneksu nr 4 do umowy z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie – etap II”.

Uchwała nr 73_360_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym im. Ks. J. Twardowskiego w Pruszkowie do zwalniania rodziców z części lub całości opłat za posiłki.

Uchwała nr 73_359_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, a także terminu i sposobu ich wnoszenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ks. J. Twardowskiego w Pruszkowie.   

Uchwała nr 73_358_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły.

Uchwała nr 73_357_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 72_356_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie dokonania spłaty raty kapitałowej oraz odsetek za listopad 2019 r. od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Polska Kasa Opieki SA.

Uchwała nr 72_355_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wysokości odszkodowania za działkę nr ew. 1168/2  obr. Kanie gm. Brwinów, wydzieloną pod poszerzenie drogi publicznej powiatowej.

Uchwała nr 72_354_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu aneksu nr WŚ/7/2019/A dotyczącego zwiększenia dotacji celowej na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych.

Uchwała nr 72_353_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie, w przypadku jego nieobecności. 

Uchwała nr 72_352_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie do zwalniania rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat za zakwaterowanie w Internacie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie.

Uchwała nr 72_351_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie uzgodnienia liczby uczniów w grupie wychowawczej w Internacie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie.

Uchwała nr 72_350_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania z Internatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie, w tym wysokości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie, a także terminów i sposobów ich wnoszenia.

Uchwała nr 72_349_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 listopada 2019 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 71_348_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2020.

Uchwała nr 71_347_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 70_346_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo (typu A i B) w latach budżetowych 2020-2022.

Uchwała nr 70_345_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z PGE Dystrybucja S.A.

Uchwała nr 70_344_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Uchwała nr 69_343_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Uchwała nr 68_342_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Raszyn w sprawie czasowego powierzenia zarządzenia częścią dróg powiatowych.

Uchwała nr 68_341_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania propozycji Starosty Piaseczyńskiego pozbawienia dotychczasowej kategorii odcinka: drogi powiatowej nr 2819W, drogi powiatowej nr 2865W.

Uchwała nr 68_340_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 67_339_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w latach budżetowych 2020-2024.

Uchwała nr 67_338_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenia dwóch niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10. roku życia” w latach budżetowych 2020-2022.

Uchwała nr 67_337_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Uchwała nr 67_336_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi gminnej  nr 310399W położonej w miejscowości Nadarzyn, gm. Nadarzyn, jej dotychczasowej kategorii.

Uchwała nr 67_335_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna dotyczącego udostępnienia części dróg powiatowych tj. ul. Długa (nr 3138W), ul. Warsztatowa (nr 3135W), ul. Broniewskiego (nr 3135W) w Pruszkowie.

Uchwała nr 67_334_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna dotyczącego udostępnienia części drogi powiatowej nr 3112W ul. Promyka w Pruszkowie.

Uchwała nr 67_333_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Brwinów.

Uchwała nr 67_332_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy ulicą Ceramiczną, ulicą Cegielnianą, ulicą Lipową, południową granicą administracyjną miasta Pruszkowa i ulicą Komorowską.

Uchwała nr 67_331_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 66_330_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 66.329.2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 65.328.2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 64.327.2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie akceptacji treści porozumienia dotyczącego przekazania środków finansowych do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 64.326.2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie akceptacji projektu porozumienia dotyczącego przekazania Policji środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych w 2019 r.  

Uchwała nr 64.325.2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uchwała nr 64.324.2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w latach budżetowych 2020-2024.

Uchwała nr 64.323.2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenia dwóch niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10. roku życia” w  latach budżetowych 2020-2022.

Uchwała nr 64.322.2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego dla centralnej sterylizatorni SP ZZOZ w Pruszkowie”

Uchwała nr 64.321.2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu aneksu nr 3 do umowy z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie – etap II”

Uchwała nr 64.320.2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania aneksu nr 1 do umowy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 64.319.2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dokonania spłaty raty kapitałowej oraz odsetek za październik 2019 r. od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Polska Kasa Opieki SA.

Uchwała nr 64.318.2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu Aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 24.05.2019 r. z Gminą Brwinów dotyczącego zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Brwinów.

Uchwała nr 64.317.2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi składającej się z dz. nr ew. 1/4 obr. Koszajec, gm. Brwinów.

Uchwała nr 64.316.2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Miastem Pruszków dotyczącego czasowego przekazania zarządzania nad drogami powiatowymi w celu uzyskania przez Miasto Pruszków decyzji ZRiD.

Uchwała nr 64.315.2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie domu wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 218/1 obr. 4 przy ul. Warszawskiej w Piastowie.

Uchwała nr 64.314.2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 64_313_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.

Uchwała nr 63_312_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie kontroli realizacji powierzonego zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na terenie powiatu pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w latach budżetowych 2019-2020”.

Uchwała nr 63_311_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie kontroli realizacji powierzonego zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na terenie powiatu pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w latach budżetowych 2019-2020”.

Uchwała nr 63_310_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie powierzchni wynajmowanej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie podmiotowi leczniczemu SPZOZ Meditrans.

Uchwała nr 63_309_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania treści aneksu nr 1 do umowy w sprawie objęcia opieką medyczną z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży (pedodoncji) uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

Uchwała nr 63_308_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Piastów prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Piastów.

Uchwała nr 63_307_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Brwinów prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Brwinów.

Uchwała nr 63_306_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Brwinów.

Uchwała nr 63_305_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019.

Uchwała nr 61_304_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 października 2019 w sprawie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia przeciwko grypie dla osób po 65. roku życia z terenu Powiatu Pruszkowskiego”.

Uchwała nr 61_303_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 października 2019. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Nadarzyn dotyczącego udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pruszkowskiego na remont ulicy Młochowskiej w Rozalinie – gmina Nadarzyn.

Uchwała nr 61_302_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 października 2019 w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Michałowice dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Uchwała nr 61_301_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie akceptacji treści projektu aneksu do porozumienia w sprawie przekazania Policji środków finansowych na dofinansowanie zakupu samochodów nieoznakowanych dla komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Uchwała nr 60_300_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania treści umowy w sprawie objęcia opieką medyczną w zakresie stomatologii dla dzieci i młodzieży (pedodoncji) uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

Uchwała nr 60_299_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 59_298_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia przeciwko grypie dla osób po 65. roku życia z terenu Powiatu Pruszkowskiego”.

Uchwała nr 59_297_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie dokonania spłaty raty kapitałowej oraz odsetek za wrzesień 2019 r. od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Polska Kasa Opieki SA.

Uchwała nr 59_296_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznania nagród Starosty dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

Uchwała nr 59_295_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska kierowniczego w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie.

Uchwała nr 59_294_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ew. 560, 561 i 633 w obrębie geodezyjnym Komorów – Wieś.

Uchwała nr 59_293_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 58_292_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 57_291_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres IV kwartału 2019 roku.

Uchwała nr 57_290_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 56_289_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Rozwoju.

Uchwała nr 56_288_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 września 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Uchwała nr 56_287_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Mieszkaniowy ul. Podmokła róg ul. Wierzbowej w Pruszkowie.

Uchwała nr 56_286_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 54_285_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

Uchwała nr 54_284_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Uchwała nr 54_283_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położnego pomiędzy rzeką Żbikówką, ul. W. Reymonta, ul. Długą, ul. Ludową, ul. 3-go Maja i ul. Ciechanowską – „Ludowa”.

Uchwała nr 54_282_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Szczepienia przeciwko grypie dla osób po 65. roku życia z terenu Powiatu.

Uchwała nr 53_281_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do stałego wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Uchwała nr 53_280_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65. Roku życia z terenu Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 53_279_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania spłaty raty kapitałowej oraz odsetek za sierpień 2019 r. od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Polska Kasa Opieki SA.

Uchwała nr 53_278_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za I półrocze 2019 r.

Uchwała nr 53_277_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie do składania oświadczeń woli.

Uchwała nr 53_276_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie.

Uchwała nr 53_275_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia kandydata na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie.

Uchwała nr 53_274_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie.

Uchwała nr 53_273_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Muzeum Dulag 121 - za pierwsze półrocze 2019 r.

Uchwała nr 53_272_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości odszkodowania za działki położone we wsi Walendów gm. Nadarzyn, wydzielone pod drogi publiczne powiatowe.

Uchwała nr 53_271_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Panem Piotrem Dominiakiem.

Uchwała nr 53_270_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Miastem Piastów dotyczącego czasowego powierzenia zarządzania częścią dróg powiatowych.

Uchwała nr 53_269_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 53_268_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pruszkowskiego za pierwsze półrocze 2019 r.

Uchwała nr 53_267_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego za pierwsze półrocze 2019 r.

Uchwała nr 52_266_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu aneksu dotyczącego przekazanych pomieszczeń do korzystania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, usytuowanych w budynku położonym w Pruszkowie, przy ulicy Drzymały 30.

Uchwała nr 52_265_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.

Uchwała nr 52_264_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania aneksu nr 1 do umowy nr 4/U/ZZ/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej”.

Uchwała nr 52_263_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie.

Uchwała nr 52_262_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Raszyn dotyczącego czasowego powierzenia zarządzania częścią dróg powiatowych.

Uchwała nr 52_261_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 51_260_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Uchwała nr 51_259_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.

Uchwała nr 51_258_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 50_257_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 49_256_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie.

Uchwała nr 49_255_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania aneksu nr 1 do umowy nr 8/U/ZZ/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Remont bloku operacyjnego SP ZZOZ w Pruszkowie”.

Uchwała nr 49_254_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu aneksu nr 2 do umowy z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa Szpitala Powiatowego – etap II”.

Uchwała nr 49_253_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 49_252_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 49_251_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 49_250_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z firmą Carletti Polska Sp. z o.o.

Uchwała nr 48_249_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie dokonania raty kapitałowej oraz odsetek za lipiec 2019 r. od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Polska Kasa Opieki SA.

Uchwała nr 48_248_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie.

Uchwała nr 48_247_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała nr 47_246_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2019/2020.

Uchwała nr 47_245_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Raszyn dotyczącego czasowego powierzenia zarządzania częścią dróg powiatowych.

Uchwała nr 47_244_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia ze spółką Carletti Polska Sp. z o.o. dotyczącego użyczenia odcinka drogi powiatowej Nr 3142W (ul. Gordziałkowskiego) w Pruszkowie w celu wykonania projektu budowlanego oraz przebudowy ww. drogi.

Uchwała nr 47_243_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy ulicą Ceramiczną, ulicą Cegielnianą, ulicą Lipową, południową granicą administracyjną miasta Pruszkowa i ulicą Komorowską.

Uchwała nr 47_242_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy Aleją Armii Krajowej, terenem WKD, południową granicą administracyjną miasta Pruszkowa i ulicą Lipową.

Uchwała nr 47_241_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 46_240_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z poprawką.

Uchwała nr 46_239_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy nr 131/2017 z dnia 21.11.2017 r. o warunkach zabudowy.

Uchwała nr 46_238_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wysokości odszkodowania za działkę nr ew. 215/2 obr. Owczarnia gm. Brwinów, wydzieloną pod poszerzenie drogi publicznej powiatowej.

Uchwała nr 46_237_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie do składania oświadczeń woli.

Uchwała nr 46_236_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie do składania oświadczeń woli.

Uchwała nr 46_235_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii niektórych dróg powiatowych w mieście st. Warszawie.

Uchwała nr 46_234_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zastępcy Prezydenta Miasta st. Warszawy dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii: odcinków dróg wojewódzkich nr 580, 629, 631, 634, 637, 706, 711, 717, 719 oraz odcinków dróg powiatowych: ul. Jagiellońskiej oraz ul. Strażackiej.

Uchwała nr 46_233_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Brwinów dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Uchwała nr 46_232_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie udostępnienia części dróg powiatowych (części dróg o numerach 4118W, 3131W w Piastowie oraz drogi 3138W w Pruszkowie).

Uchwała nr 46_231_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia w sprawie przebudowy chodnika i miejsc parkingowych na ul. Staszica w Pruszkowie.

Uchwała nr 46_230_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r. ze zgłoszoną zmianą.

Uchwała nr 45_229_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do wydawania opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w zakresie dróg powiatowych.

Uchwała nr 45_228_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do wydawania opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w zakresie dróg powiatowych.

Uchwała nr 45_227_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Uchwała nr 45_226_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wysokości odszkodowania za działkę nr ew. 21/8 obr. Falenty Nowe gm. Raszyn, wydzieloną pod poszerzenie drogi publicznej powiatowej (ul. Droga Hrabska).

Uchwała nr 45_225_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 45_224_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Brwinów dotyczącego powierzenia przez Powiat Pruszkowski zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 3126W ul. T. W. Wilsona w Brwinowie oraz nr 3127W ul. Sportowa w Brwinowie w celu realizacji przez Gminę przebudowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego i chodnika.

Uchwała nr 45_223_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia dotyczącego przekazania Policji środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Uchwała nr 42_222_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania spłaty raty kapitałowej oraz odsetek za czerwiec 2019 r. od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Polska Kasa Opieki SA.

Uchwała nr 42_221_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości odszkodowania za działkę nr ew. 349/7 obr. 16 m. Pruszków, wydzieloną pod poszerzenie drogi publicznej powiatowej (ul. Promyka).

Uchwała nr 42_220_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kandydata na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie.

Uchwała nr 42_219_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie.

Uchwała nr 42_218_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie.

Uchwała nr 42_217_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie.

Uchwała nr 42_216_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie.

Uchwała nr 42_215_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwałę nr 40_214_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Uchwała nr 40_213_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Uchwałę nr 40_212_2019  Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania Nagród Starosty.

Uchwała nr 40_211_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres III kwartału 2019 roku.

Uchwała nr 39_210_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 5 czerwca 2019 r.  sprawie zaopiniowania propozycji Starosty Piaseczyńskiego dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii: drogi powiatowej nr 2824W (ul. Pionierów oraz ul. Źródlana) oraz drogi powiatowej nr 2825W (Źródlana oraz ul. Główna).

Uchwała nr 39_209_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Brwinów dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Uchwała nr 39_208_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Miasto Piastów.

Uchwała nr 39_207_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania  projektu aneksu do umowy ze Spółką Budner Inwestycje Sp. z o.o. w sprawie przebudowy odcinków drogi powiatowej nr 3131W w Piastowie.

Uchwała nr 39_206_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu Porozumienia z Gminą Miasto Piastów dotyczącego zarządzania przystankami autobusowymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Piastowa.

Uchwała nr 39_205_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 39_204_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Zakup serwera dla SP ZZOZ w Pruszkowie”.

Uchwała nr 38_203_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 38_202_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Miasto Pruszków dotyczącego zarządzania przystankami autobusowymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Pruszkowa.

Uchwała nr 38_201_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Nadarzyn dotyczącego zarządzania przystankami autobusowymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn.

Uchwała nr 38_200_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy dotyczącej udzielenia dotacji celowej, przez Powiat Pruszkowski dla Gminy Brwinów na budowę tras rowerowych przy drogach powiatowych.

Uchwała nr 38_199_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w gminie Raszyn – rejon po północnej stronie ul. Warszawskiej.

Uchwała nr 38_198_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uchwała nr 38_197_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2019 r .w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 38_196_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia dotyczącego przekazania Policji środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych w 2019 r.

Uchwała nr 38_195_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Komendantem Stołecznym Policji w sprawie współfinansowania zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Uchwała nr 38_194_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie oraz przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego.

Uchwała nr 38_193_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie.

Uchwała nr 36_192_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Uchwała nr 36_191_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do stałego wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Uchwała nr 36_190_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie dokonania spłaty raty kapitałowej oraz odsetek za maj 2019 r. od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Polska Kasa Opieki SA.

Uchwała nr 36_189_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 995/5 we wsi Wolica w Gminie Nadarzyn.

Uchwała nr 36_188_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 36_187_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Brwinów dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Uchwała nr 36_186_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Brwinów dotyczącego zarządzania przystankami autobusowymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Brwinów.

Uchwała nr 36_185_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Raszyn dotyczącego zarządzania przystankami autobusowymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Raszyn.

Uchwała nr 36_184_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania zaliczenia do kategorii dróg gminnych, części ul. Partyzantów w Nowych Grocholicach, gm. Raszyn.

Uchwała nr 35_183_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia do wydawania opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w zakresie dróg powiatowych.

Uchwała nr 35_182_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzeniawyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie, w którym wyłoniono kandydata – Pana Jarosława Stolarskiego.

Uchwała nr 35_181_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie, w którym wyłoniono kandydatkę – Panią Agnieszkę Krysińską.

Uchwała nr 35_180_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2019/2020.

Uchwała nr 35_179_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2019/2020.

Uchwała nr 35_178_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wysokości odszkodowania za działkę nr ew. 51/3 obr. Walendów gm. Nadarzyn, wydzieloną pod drogę publiczną powiatową.

Uchwała nr 35_177_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wysokości odszkodowania za działki nr ew. 51/6, nr ew. 52/1 oraz nr ew. 52/10 obr. Walendów gm. Nadarzyn, wydzielone pod drogi publiczne powiatowe.

Uchwała nr 35_176_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 34_175_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.

Uchwała nr 34_174_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości interpretacji podatkowej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Uchwała nr 34_173_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Uchwała nr 34_172_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg położonych na terenie Miasta Pruszkowa.

Uchwała nr 34_171_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 8 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pruszkowskiego za 2018 r.

Uchwała nr 34_170_2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 33_169_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Miasto Pruszków.

Uchwała nr 32_168_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 24 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 32_167_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 24 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania spłaty raty kapitałowej oraz odsetek za kwiecień 2019 r. od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Polska Kasa Opieki SA.

Uchwała nr 32_166_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie.

Uchwała nr 32_165_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie oraz przyznania dodatku funkcyjnego.

Uchwała nr 32_164_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu aneksu nr 3 do umowy Nr. rej. 306/B/2017 z dnia 05.08.2017 r. ze Spółką CH JANKI Sp. z o.o.

Uchwała nr 32_163_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Leśnej w Suchym Lesie (dz. nr ew. 37).

Uchwała nr 32_162_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg położonych na terenie Miasta Pruszkowa.

Uchwała nr 32_161_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 24 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do wydawania opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w zakresie dróg powiatowych.

Uchwała nr 32_160_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Mieszkaniowy – Inżynierska.

Uchwała nr 32_159_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 24 kwietnia 2019 r. w sprawie projektu porozumienia dotyczącego przekazania środków finansowych do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Pruszkowie.

Uchwała nr 32_158_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 31_157_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu aneksu nr 1 do umowy z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa Szpitala Powiatowego  – etap II”.

Uchwała nr 31_156_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą ,,Zdrowe niedziele w Powiecie Pruszkowskim” – programy polityki zdrowotnej.

Uchwała nr 31_155_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie.

Uchwała nr 31_154_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie.

Uchwała nr 30_153_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zaskarżenia opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 11 marca 2019 w sprawie zgodności planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, znak KPZ.542.12.2019.Mch.

Uchwała nr 29_152_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Remont bloku operacyjnego SP ZZOZ w Pruszkowie”.

Uchwała nr 29_151_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 10 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu rozdziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Uchwała nr 29_150_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Górce” w Pruszkowie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, typ B.

Uchwała nr 29_149_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Czubinie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, typ A i B.

Uchwała nr 29_148_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 10 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z rok 2018.

Uchwała nr 29_147_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików Bąki w Pruszkowie położonego pomiędzy ulicami Długosza - Zdziarską - Brzezińskiego.

Uchwała nr 29_146_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 427/8 we wsi Nadarzyn.

Uchwała nr 29_145_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia partnerskiego z Gminą Miasto Piastów.

Uchwała nr 29_144_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 28_143_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

Uchwała nr 28_142_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Pruszkowie.

Uchwała nr 28_141_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie.

Uchwała nr 28_140_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskieg w dniu 3 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „J. Tuwima”.

Uchwała nr 28_139_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 28_138_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 3 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Marii Jasińskiej.

Uchwała nr 27_137_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2018 rok Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121.

Uchwała nr 27_136_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w 2018 r.

Uchwała nr 26_135_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pruszkowskiego za 2018 r.

Uchwała nr 25_134_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Uchwała nr 25_133_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 27 marca 2019 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Uchwała nr 25_132_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 27 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu aneksu do umowy dotyczącej użyczenia składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Pruszkowskiego, Komendantowi Stołecznej Policji w Warszawie.

Uchwała nr 25_131_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości odszkodowania za działkę nr ew. 106/5 obr. Podolszyn Nowy gm. Raszyn, wydzieloną  pod poszerzenie drogi publicznej powiatowej.

Uchwała nr 25_130_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 24_129_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 20 marca 2019 r. w sprawie corocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czubinie.

Uchwała nr 24_128_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 20 marca 2019 r.  sprawie corocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Ognisko” w Pruszkowie.

Uchwała nr 24_127_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 20 marca 2019 r. w sprawie dokonania spłaty raty kapitałowej oraz odsetek za marzec 2019 r. od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Polska Kasa Opieki SA.

Uchwała nr 24_126_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 23_125_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 13 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa Szpitala Powiatowego - etap II".

Uchwała nr 23_124_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 13 marca 2019 r. w sprawie zaaprobowania warunków wprowadzenia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie.

Uchwała nr 23_123_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 13 marca 2019 r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres II kwartału 2019 roku.

Uchwała nr 23_122_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 13 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie.

Uchwała nr 23_121_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie.

Uchwała nr 23_120_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 13 marca 2019 r. w sprawie  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie.

Uchwała nr 23_119_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 13 marca 2019 r. w sprawie akceptacji umowy użyczenia Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Pruszkowie lokali w budynku przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie.

Uchwała nr 23_118_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 13 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 23_117_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 13 marca 2019 r. w sprawie wniosku o zwołanie Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 22_116_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 6 marca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 22_115_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 6 marca 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z pominięciem otwartego konkurs ofert.

Uchwała nr 22_114_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 6 marca 2019 r. w sprawie  wysokości odszkodowania za działkę nr ew. 586/4 obr. 02 m. Piastów, wydzieloną pod poszerzenie drogi publicznej powiatowej (ul. Warszawska).

Uchwała nr 22_113_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 6 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Uchwała nr 22_112_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 6 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą  Miasto Pruszków.

Uchwała nr 22_111_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 6 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Brwinów.

Uchwała nr 22_110_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 6 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Brwinów dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Uchwała nr 22_109_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 6 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Brwinów dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Uchwała nr 22_108_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 6 marca 2019 r. w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „J. Tuwima”.

Uchwała nr 22_107_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 6 marca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy w Pruszkowie położonego u zbiegu ulic Parzniewskiej i Południowej.

Uchwała nr 21_106_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych.

Uchwała nr 21_105_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 27 lutego 2019 r. w sprawie zaaprobowania warunków wprowadzenia monitoringu wizyjnego w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Pruszkowie.

Uchwała nr 21_104_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 27 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Raszyn dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Uchwała nr 21_103_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 27 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Brwinów w sprawie zasilania tymczasowego z istniejących słupów oświetleniowych. 

Uchwała nr 21_102_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 20_101_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 20 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Elżbiety Dąbrowskiej – Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej do realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała nr 20_100_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 20 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Roberta Radziwonki – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie do realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała nr 20_99_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 20 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Szkolenia pracowników Szpitala Powiatowego w Pruszkowie”.

Uchwała nr 20_98_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 20 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie dotacji celowej na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej pn. „Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej”.

Uchwała nr 20_97_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 20 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania  projektu umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Zakup i instalacja systemu monitorowania szpitala”.

Uchwała nr 20_96_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 20 lutego 2019 r. w sprawie dokonania spłaty raty kapitałowej oraz odsetek za luty 2019 r. od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Polska Kasa Opieki SA.

Uchwała nr 20_95_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do składu komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 20_94_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 20 lutego 2019 r. w sprawie wysokości odszkodowania za działkę nr ew. 363/15 obr. Owczarnia gm. Brwinów, wydzieloną pod poszerzenie drogi publicznej powiatowej.

Uchwała nr 20_93_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 20 lutego 2019 r. w sprawie wysokości odszkodowania za działkę nr ew. 107/1 obr. Podolszyn Nowy gm. Raszyn, wydzieloną pod poszerzenie drogi publicznej powiatowej.

Uchwała nr 20_92_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 20 lutego 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików II etap 1.

Uchwała nr 20_91_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 20 lutego 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 94/3 w Starej Wsi w Gminie Nadarzyn.

Uchwała nr 20_90_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 20 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania zaliczenia do kategorii dróg gminnych, części ul. Piachy w Pęcicach.  

Uchwała nr 20_89_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 20 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 19_88_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 19 lutego 2019 r. w sprawie wniosku o wyłonienie przedstawicieli w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 18_87_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 13 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania samochodu osobowego.

Uchwała nr 18_86_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 r., ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Uchwała nr 18_85_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie.

Uchwała nr 18_84_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 13 lutego 2019 r. w sprawie sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszaru wyznaczonego granicą rzeki Żbikówki, projektowaną drogą, ulicą Poznańską, granicą terenów ogrodów działkowych i osią korytarza rzeki Utraty.

Uchwała nr 17_83_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 6 lutego 2019 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski za rok 2018.

Uchwała nr 17_82_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 6 lutego 2019 r. w sprawie zaaprobowania warunków wprowadzenia monitoringu wizyjnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

Uchwała nr 17_81_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 6 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Uchwała nr 17_80_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 6 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy ze spółką Panattoni Europe Sp. z o.o. na przebudowę ul. Lisa Kuli w granicach pasa drogowego na odcinku ul. Lisa Kuli (od granicy Powiatu Pruszkowskiego do Al. J. Piłsudskiego w Piastowie) wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Żółkiewskiego – Sułkowskiego – Lisa Kuli i drogi serwisowej, prawidłowym odprowadzeniem wody opadowej z pasów drogowych oraz budową chodnika i utwardzeniem nawierzchni wzdłuż krawędzi jezdni ul. Lisa Kuli dowiązując do chodnika w ul. Piłsudskiego.

Uchwała nr 17_79_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 6 lutego 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 108/143 (obecnie działki o nr ew. 108/171-108/177) i 109 położonych we wsi Walendów w gminie Nadarzyn.

Uchwała nr 17_78_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 6 lutego 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 224/1, 225, 226/7, 226/11 i 226/13 w Nadarzynie w gminie Nadarzyn.

Uchwała nr 17_77_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 6 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 16_76_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 30 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uchwała nr 16_75_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uchwała nr 16_74_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 30 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uchwała nr 16_73_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Uchwała nr 16_72_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu złożenia organowi właściwemu do udzielenia dotacji, informacji o planowanej liczbie uczniów.

Uchwała nr 16_71_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu złożenia organowi właściwemu do udzielenia dotacji, informacji o planowanej liczbie uczniów.

Uchwała nr 16_70_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 30 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania aneksu nr 1 do umowy nr WE/1/2019/U.

Uchwała nr 16_69_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie.

Uchwała nr 16_68_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 30 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu aneksu do umowy dotyczącej nieodpłatnego użyczenia samochodu osobowego.

Uchwała nr 16_67_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 30 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu aneksu dotyczącego przekazania do korzystania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie pomieszczeń usytuowanych w budynku położonym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30.

Uchwała nr 16_66_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Janowskiej – p.o. naczelnika Biura Rady.

Uchwała nr 16_65_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 30 stycznia 2019 r. w sprawie akceptacji umowy użyczenia części nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.

Uchwała nr 16_64_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 15_63_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 23 stycznia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) jako zarządca drogi, dla inwestycji dotyczącej: budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 43/6 obr. Suchy Las i dz. nr ew. 217, 232/5, 249, 333/1, 333/6, 364 obr. Sokołów, gm. Michałowice.

Uchwała nr 15_62_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 23 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania spłaty raty kapitałowej oraz odsetek za styczeń 2019 r. od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Polska Kasa Opieki SA.

Uchwała nr 15_61_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 23 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania Dyrektorowi Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie dodatku specjalnego.

Uchwała nr 15_60_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 23 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego o delegowaniu radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji.

Uchwała nr 15_59_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 23 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Łyżwińskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie.

Uchwała nr 15_58_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 23 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 13_57_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 16 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uchwała nr 13_56_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 16 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uchwała nr 13_55_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 16 stycznia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, obejmującej obszar nr 6, stanowiący fragment jednostki administracyjnej Brwinów.

Uchwała nr 13_54_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 16 stycznia 2019 r. w sprawie określenia katalogu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Uchwała nr 13_53_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 16 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego do zaciągania niektórych zobowiązań.

Uchwała nr 13_52_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 16 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2019 roku oraz przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Pruszkowskiemu w 2019 r.

Uchwała nr 13_51_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 16 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2019 r.

Uchwała nr 12_50_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Uchwała nr 12_49_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 10 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu aneksu do umowy dotyczącej kompleksowego, stałego utrzymania porządku i czystości w budynku zlokalizowanym przy ulicy Drzymały 30 w Pruszkowie.

Uchwała nr 12_48_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 10 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania samochodu Opel Vivaro Kombi, nr rej. WPR 99427.

Uchwała nr 12_47_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 10 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania umowy z Książnicą Pruszkowską o udzielenie dotacji.

Uchwała nr 12_46_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 10 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości odszkodowania za działkę nr ew. 63/6, obr. Sękocin Stary gm. Raszyn, wydzieloną pod poszerzenie drogi publicznej powiatowej.

Uchwała nr 12_45_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 10 stycznia 2019 r. w sprawie  upoważnienia Andrzeja Leszczyńskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawach związanych z uzyskiwaniem stosownych zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów na działkach stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego lub będących w użytkowaniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 11_44_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 3 stycznia 2019 r. w sprawie akceptacji umowy użyczenia Stowarzyszeniu Powszechnych Inicjatyw Społecznych „Jaspis” pomieszczenia przy garażu, znajdującym się na terenie nieruchomości przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie.  

Uchwała nr 11_43_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 3 stycznia 2019 r. w sprawie akceptacji umowy użyczenia Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej, Kołu nr 6 w Pruszkowie lokalu w budynku przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie.

Uchwała nr 11_42_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 3 stycznia 2019 r. w sprawie akceptacji umowy użyczenia Pruszkowskiemu Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „Socjus” pomieszczenia  w piwnicy budynku przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie.

Uchwała nr 11_41_2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w dniu 3 stycznia 2019 r. w sprawie akceptacji umowy użyczenia Pruszkowskiemu Towarzystwu Kulturalno – Naukowemu  pomieszczeń w piwnicy budynku przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Stępniewska
Data publikacji:06.05.2019 16:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Magdalena Stępniewska
Data aktualizacji:22.10.2020 11:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 1689