INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
GEOLOG POWIATOWY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pruszkowski.
  Adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, dane kontaktowe Administratora danych:
  tel.: (0-22) 738-14-00 , e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl (dalej Administrator).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się skontaktować listownie (na adres Administratora) z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” bądź mailowo ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków Starosty Pruszkowskiego wynikających z przepisów prawa:
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283)
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161)
 • Powyższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym i może ulec zmianie wraz ze zmieniającym się stanem prawnym.
 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Bez ich podania procedowanie sprawy nie będzie możliwe.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67 zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 27, poz. 140) a następnie zostaną usunięte.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 5. Przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Adres:  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH GEOLOG POWIATOWY
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Kamila Sikorska
Data publikacji:14.05.2019 15:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Kamila Sikorska
Data aktualizacji:09.03.2020 10:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 618