Uchwała nr 182_866_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 czerwca 2021 r.  w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z PDC Industrial Center 130 Sp. z o.o. dotyczącego zaprojektowania i przebudowy ul. Lisa – Kuli w Piastowie

Uchwała nr 182_865_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Warbud S.A. w sprawie darowizny z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Uchwała nr 182_864_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu aneksu nr 2 do porozumienia nr WID/113/2020 z dnia 09.12.2020 r.

Uchwała nr 182_863_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy na udzielenie dotacji celowej Gminie Raszyn

Uchwała nr 182_862_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy na udzielenie dotacji celowej Gminie Nadarzyn

Uchwała nr 182_861_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy na udzielenie dotacji celowej Gminie Brwinów

Uchwała nr 182_860_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z PDC Industrial Center 130 Sp. z o.o., w sprawie darowizny, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Uchwała nr 182_859_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa – Żbików 3 Maja  – Mostowa

Uchwała nr 180_858_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2021 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Uchwała nr 180_857_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dodatków dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

Uchwała nr 180_856_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Aleja Kasztanowa” – część A.

Uchwała nr 180_855_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Zaciszna”. 

Uchwała nr 180_854_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2021 r.

Uchwała nr 179_853_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie.

Uchwała nr 179_852_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na remont poboczy przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 179_851_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z HE3 Enterprises 1 Sp. z o.o., dotyczącego rozbudowy odcinka drogi powiatowej 3114W.

Uchwała nr 179_850_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów wykonawczych w egzekucji należności pieniężnych Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 179_849_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów wykonawczych w egzekucji należności pieniężnych Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 179_848_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2021 r.

Uchwała nr 178_847_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego inwestycji polegajacej na budowie Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej.

Uchwała nr 178_846_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Powiatu Pruszkowskiego i jego jednostek organizacyjnych wraz z udziałem kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 7 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Uchwała nr 178_845_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2021 r.

Uchwała nr 178_844_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Uchwała nr 177_843_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 maja 2021 r.  w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Szkolenia pracowników SP ZZOZ w Pruszkowie”.

Uchwała nr 177_842_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych.

Uchwała nr 177_841_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 maja 2021 r.  w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie.

Uchwała nr 177_840_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 maja 2021 r.  w sprawie zwolnienia dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszkowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2021/2022.

Uchwała nr 177_839_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2021/2022.

Uchwała nr 177_838_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2021/2022.

Uchwała nr 177_837_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Muzeum Dulag 121 za 2020 rok.

Uchwała nr 177_836_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na wykonanie i konserwację oznakowania pionowego na drogach powiatowych Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 177_835_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2021 r.

Uchwała nr 175_834_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

Uchwała nr 175_833_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia ze Spółką PDC Industrial Center 146 Sp. z o.o., w sprawie darowizny, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uchwała nr 174_832_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 173_831_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

Uchwała nr 173_830_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Holding KG Group Sp. z o.o., Spółka Jawna dotyczącego remontu odcinka powiatowej 3122W, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Uchwała nr 173_829_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na doposażenie budynku Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana przy ul. Daszyńskiego 6 w Pruszkowie w instalację chłodu (klimatyzacji) w ramach inwestycji pn. „Modernizacja obiektów i zagospodarowanie terenów przy placówkach oświatowych”. 

Uchwała nr 173_828_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Uchwała nr 173_827_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2021 r.

Uchwała nr 173_826_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie akceptacji projektu porozumienia dotyczącego zorganizowania w 2021 r. służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 172_825_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania na stanowisko  pełniącego obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 171_824_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadańz zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2021 roku.

Uchwała nr 171_823_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.

Uchwała nr 171_822_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia UNIMAX S.A., dotyczącego przebudowy lub remontu odcinka drogi powiatowej 3114W, w celu poprawy nośności odcinka wymienionej drogi.

Uchwała nr 171_821_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Michałowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Uchwała nr 171_820_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2021 r.

Uchwała nr 171_819_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 171_818_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 170_817_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie.

Uchwała nr 170_816_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie akceptacji treści projektu porozumienia dotyczącego przekazania środków finansowych do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 170_815_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym dotyczącego przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej z drogą gminną ul. Zdrojową i łącznicą w strefie drogi krajowej nr S8 (węzeł Puchały) w m. Wypędy.

Uchwała nr 170_814_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z PDC Industrial Center 136 Sp. z o.o., w sprawie darowizny, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uchwała nr 170_813_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2021 r.

Uchwała nr 169_812_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia katalogu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Uchwała nr 169_811_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku.

Uchwała nr 169_810_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2021 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Uchwała nr 169_809_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.

Uchwała nr 169_808_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wszczęcia postepowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na sprzątanie nawierzchni dróg wraz z usuwaniem odpadów z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 169_807_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wszczęcia postepowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na koszenie traw i chwastów
w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz ich bieżące utrzymanie.

Uchwała nr 169_806_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wszczęcia postepowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym dotyczącego rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 3109W ul. Nadarzyńskiej i 1502W ul. Kasztanowej w Żółwinie.

Uchwała nr 169_805_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Miastem Puszków dotyczącego czasowego udostępnienia części drogi powiatowej nr 3115W w Pruszkowie.

Uchwała nr 168_804_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny, używanych rzeczowych składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 168_803_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w 2020 r.

Uchwała nr 168_802_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.

Uchwała nr 168_801_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadania pn. „Przebudowa L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie”.

Uchwała nr 168_800_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania propozycji Wójta Gminy Raszyn dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

Uchwała nr 168_799_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Ronson Development Sp. z o.o. – Providence 2011 Sp. K. w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uchwała nr 168_798_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji Wójta Gminy Michałowice nr 41/2020/W z dnia 21.09.2020 r. o warunkach zabudowy.

Uchwała nr 168_797_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2021 r.

Uchwała nr 168_796_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pruszkowskiego za 2020 r.

Uchwała nr 167_795_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych.

Uchwała nr 167_794_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2020 z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czubinie i dokonania oceny jego działalności.

Uchwała nr 167_793_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2020 z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Ognisko” w Pruszkowie i dokonania oceny jego działalności.

Uchwała nr 167_792_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie.

Uchwała nr 167_791_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie uzgodnienia organizacji zajęć oraz liczby wychowanków w grupie w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Pruszkowie.

Uchwała nr 167_790_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie uzgodnienia organizacji zajęć oraz liczby wychowanków w grupie w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie.

Uchwała nr 167_789_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Nadarzyn dotyczącego pomocy rzeczowej dla Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 167_788_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z EKRO KNYŻ – Spółka Jawna, dotyczącego zamontowania stalowej bariery ochronnej, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej 3114W w miejscowości Wolica.

Uchwała nr 167_787_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Raszyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu na dofinansowanie rozbudowy skrzyżowania drogi nr 3122W i 3120W oraz przebudowy drogi nr 3120W w Ładach.

Uchwała nr 167_786_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Pruszków.

Uchwała nr 167_785_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – „Gąsin Przemysłowy – Obszar III”.

Uchwała nr 167_784_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2021 r.

Uchwała nr 166_783_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Miastem Pruszków dotyczącego udostępnienia działki drogowej nr ew. 183 obr. 18 – ul. Plantowej w Pruszkowie.

Uchwała nr 165_782_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane pn. „Budowa pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej 3114W ul. Powstańców Warszawy i drogi gminnej ul. Graniczna w Regułach”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych”.

Uchwała nr 165_781_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Sękocin Stary w Gminie Raszyn – rejon ul. Sękocińskiej i Al. Krakowskiej.

Uchwała nr 165_780_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Al. Krakowskiej – rejon ul. Szkolnej.

Uchwała nr 165_779_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Zdrojowej.

Uchwała nr 165_778_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon ul. Zdrojowej.

Uchwała nr 165_777_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon węzła „Wypędy”.

Uchwała nr 165_776_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Sękocin Nowy w Gminie Raszyn po wschodniej stronie Al. Krakowskiej – rejon ul. 6-go Sierpnia.

Uchwała nr 165_775_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Powiatowego na 2021 r.

Uchwała nr 164_774_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury, Muzeum Dulag 121 za 2020 r.

Uchwała nr 164_773_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Elżbiety Dąbrowskiej – Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej do realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (IV)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała nr 164_772_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Roberta Radziwonki – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie do realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (IV)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała nr 164_771_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania treści wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie.

Uchwała nr 164_770_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.

Uchwała nr 164_769_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików III przy autostradzie – nad Utratą – linia 110Kv.

Uchwała nr 164_768_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. "Mama, Tata i Ja".

Uchwała nr 164_767_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wyboru oferty złożonej na otwarty konkurs ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Mama, Tata i Ja”.

Uchwała nr 164_766_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 164_765_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Powiatowego na 2021 r.

Uchwała nr 162_764_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wzmocnienie konstrukcji oporowych mostu w ciągu drogi nr 3142W na rzece Utracie w Pruszkowie.

Uchwała nr 162_763_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na projektowanie drogi nr DP 3109W ul. Kazimierzowskiej, ul. Świętego Krzysztofa w Gminie Brwinów oraz drogi nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie.

Uchwała nr 162_762_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Uchwała nr 162_761_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Powiatowego na 2021 r.

Uchwała nr 161_760_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Mama, Tata i Ja”.

Uchwała nr 161_759_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z ..., dotyczącego budynku magazynowego w miejscowości Sokołów gmina Michałowice.

Uchwała nr 161_758_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Brwinów o czasowym przekazaniu zarządzania częścią drogi powiatowej nr 3107W w Brwinowie.

Uchwała nr 161_757_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Brwinów dotyczącego pomocy rzeczowej dla Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 161_756_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Beta Projekt Sp. z o.o. Sp. k., dotyczącego wykonania przejścia dla pieszych, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Warszawskiej w miejscowości Jaworowa.

Uchwała nr 160_755_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 lutego 2021 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Mama, Tata i Ja”.

Uchwała nr 160_754_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Miastem Zielona Góra w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych.

Uchwała nr 160_753_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z ... i ..., w sprawie darowizny, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uchwała nr 160_752_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Gminą Brwinów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Uchwała nr 160_751_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 160_750_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2021 r.

Uchwała nr 158_749_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Uchwała nr 158_748_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowych kierunków kształcenia w Technikum, wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie.

Uchwała nr 158_747_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wysokości odszkodowania za działkę nr ew. 244/95 z obr. Żółwin, gm. Brwinów, wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej.

Uchwała nr 158_746_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie  zaopiniowania projektu umowy z Gminą Brwinów dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3110W ul. Józefowskiej od wschodniej granicy działki nr 48 we wsi Krosna do posesji nr 15 we wsi Koszajec”.

Uchwała nr 158_745_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Miasto Pruszków w sprawie dysponowania nieruchomościami w pasach dróg powiatowych 3143W, 3142W i 3137W.

Uchwała nr 158_744_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2021 r.

Uchwała nr 157_743_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w  sprawie ustalenia wynagrodzenia pełniącego obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 156_742_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w  sprawie zaopiniowania projektu aneksu do umowy dotyczącej kompleksowego, stałego utrzymania porządku i czystości w budynku zlokalizowanym przy ulicy Drzymały 30 w Pruszkowie.

Uchwała nr 156_741_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie dotacji celowej na realizację świadczeń gwarantowanych pn. „Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej”.

Uchwała nr 156_740_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na modernizację mostu w ciągu drogi powiatowej 3103W na rzece Utracie w Krakowianach.

Uchwała nr 156_739_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2021 r.

Uchwała nr 156_738_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski za rok 2020.

Uchwała nr 155_737_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie powołania pełniącego obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 155_736_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie odwołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 154_735_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania w formie darowizny aparatury medycznej stanowiącej własność Powiatu Pruszkowskiego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Uchwała nr 154_734_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Gminą Brwinów dotyczącego udostępnienia części drogi powiatowej nr 3128W – ul. Grodziska w Brwinowie.

Uchwała nr 154_733_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu aneksu do porozumienia z dnia 24.05.2019 r. z Gminą Brwinów.

Uchwała nr 154_732_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne uprawnione podmioty oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Uchwała nr 154_731_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – „Gąsin Przemysłowy – Obszar III”.

Uchwała nr 154_730_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Uchwała nr 154_729_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2021 r.

Uchwała nr 153_728_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Kucharskiej – Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Uchwała nr 153_727_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Pawłowi Kostrzewskiemu – p.o. Kierownika Zespołu ds. inwestycji drogowych.

Uchwała nr 153_726_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Wojciechowi Wójcikowi – p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.

Uchwała nr 153_725_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Powiatu Pruszkowskiego.

Uchwała nr 153_724_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Waldemarowi Pielatowi – Kierownikowi Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Uchwała nr 153_723_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Janowskiej – p.o. Naczelnika Biura Rady.

Uchwała nr 153_722_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marcie Jendernalik-Dybale – p.o. Naczelnika Biura Zarządu.

Uchwała nr 153_721_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Joannie Hajdukiewicz – Kierownikowi Zespołu Ochrony Zdrowia.

Uchwała nr 153_720_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Piotrowi Aniołkowi – Naczelnikowi Wydziału Funduszy Zewnętrznych.

Uchwała nr 153_719_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Radosławowi Chechłaczowi – Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Uchwała nr 153_718_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Olczyk-Twardowskiej – Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Uchwała nr 153_717_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Kuruliszwilii – p.o. Kierownika Zespołu Komunikacji Zewnętrznej.

Uchwała nr 153_716_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do stałego wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Uchwała nr 153_715_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie odwołania upoważnienia Pana Witolda Dąbrowskiego – Naczelnika Wydziału Obsługi Urzędu do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego.

Uchwała nr 153_714_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania samochodu – mikrobus Mercedes Benz, nr rej. WPR MW47 do nieodpłatnego korzystania.

Uchwała nr 153_713_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu umowy z Książnicą Pruszkowską o udzielenie dotacji.

Uchwała nr 153_712_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego dotyczącej zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Pruszkowskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania tych dotacji i sposobu ich rozliczania.

Uchwała nr 153_711_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Orła Białego - Warszawska”.

Uchwała nr 153_710_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do stałego wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Uchwała nr 152_709_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uchwała nr 152_708_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zaopiniowania propozycji Burmistrza Gminy Brwinów dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Świtu w miejscowości Koszajec.

Uchwała nr 152_707_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Arkadiuszem Jarockim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład Usług Ogólnobudowlanych Arbud”.

Uchwała nr 152_706_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2021 roku oraz przyjęcia planu finansowego  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatu Pruszkowskiemu w 2021 r. 

Uchwała nr 152_705_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie określenia katalogu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Uchwała nr 152_704_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego do zaciągania niektórych zobowiązań.

Uchwała nr 152_704_2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego do zaciągania niektórych zobowiązań.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mateusz Danecki
Data publikacji:12.02.2021 08:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Magdalena Stępniewska
Data aktualizacji:13.07.2021 11:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 353