Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.
 2. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. działki
  (lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)
 3. Projekt zagospodarowania terenu x 1 (w skali 1:500) wykonany przez osobę uprawioną na mapie do celów projektowych (naniesiony budynek oraz zaznaczony obszar niezbędny do korzystania z budynku)
 4. Bilans terenu na projekcie zagospodarowania (zestawienie powierzchni zabudowanej, utwardzonej, biologicznie czynnej, rozliczenie powierzchni w klasach
  i użytkach – jeśli jest wymagane)
 5. W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo
  i potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu Miejskiego w Pruszkowie)
 6. Pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem).
 7. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wyłączenie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agata Olek
Data publikacji:22.08.2019 12:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Agata Olek
Data aktualizacji:23.08.2019 13:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 2994