W związku z rozpoczynającymi się pracami nad projektem budżetu na 2020 r. w załączeniu przedstawiam wytyczne do planowania oraz zakres wymaganych informacji planistycznych.

Jednocześnie zaleca się kierownikom jednostek organizacyjnych, naczelnikom wydziałów oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach Starostwa Powiatowego oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży, opracowanie projektów planów finansowo-rzeczowych wraz ze szczegółową kalkulacją dochodów i wydatków przewidzianych do realizacji w 2020 roku.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2020 rok będą:

  • aktualne przepisy prawne, w tym w szczególności ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
  • Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pruszkowskiego, określającej możliwości budżetowe Powiatu w perspektywie krótko i długoterminowej,
  • dane z przewidywanego wykonania budżetu Powiatu w 2019 r., informacji i analiz własnych,
  • informacje o przewidywanych przez Ministerstwo Finansów kierunkach rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju oraz prognozowanych parametrach makroekonomicznych,
  • dane o środkach z Unii Europejskiej w ramach okresu programowania UE na lata 2014-2020.

Budżet Powiatu będzie opracowywany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Ponadto priorytetem pozostanie realizacja celów wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych, określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Wzorem poprzedniego roku w załącznikach do niniejszego pisma zaprezentowano informacje niezbędne do sporządzenia projektu budżetu na 2020 rok. Zakres rzeczowo-finansowy programu inwestycyjnego na lata 2020-2024 podlega uzgodnieniu z Wydziałem Inwestycji i Drogownictwa.

 W związku z ograniczonymi możliwościami Powiatu zobowiązuje się dysponentów do racjonalnego planowania wydatków bieżących poprzez zapewnienie w pierwszej kolejności środków na zadania obligatoryjne. Konieczne jest utrzymanie rygorystycznego respektowania zasady zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych dotyczącej uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Ponadto informuję, że w związku z art. 228 ustawy o finansach publicznych jedyną podstawą do zaciągania zobowiązań wieloletnich jest Wieloletnia Prognoza Finansowa, w tym w szczególności wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2020-2024 jest kontynuacją edycji Prognozy obejmującej lata 2019-2024. Propozycje korekt w  zakresie wieloletnich przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024, wymagających uwzględnienia w nowej edycji, należy przedłożyć zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w załącznikach do niniejszego pisma.

Materiały planistyczne przygotowane zgodnie z załączonymi zaleceniami obejmujące komplet tabel wraz z uzasadnieniem należy przekazać do Wydziału Budżetu i Finansów w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2019 roku. W podanym terminie należy również przekazać wersję elektroniczną dokumentu na adres finanse@powiat.pruszkow.pl.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wytyczne do opracowania projektu budżetu na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marek Michalak
Data publikacji:28.08.2019 08:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Marek Michalak
Data aktualizacji:28.08.2019 08:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 287