Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót  geologicznych dotyczących:

 • złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;
 • ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;
 • badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;
 • odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;
 • warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze ustawy nie stosuje się do wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę poza obszarami górniczymi utworzonymi w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych.

W myśl art. 80a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze zmiany projektu robót geologicznych dokonuje się przez sporządzenie dodatku.

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Podstawa prawna:

 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • art. 80 ust. 1, 5 i 6 oraz art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
 • art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 4, ust. 2 oraz część I pkt 53 i część IV  załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 •  rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych;
 • dwa egzemplarze projektu robót geologicznych;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej;
 • pełnomocnictwo.

Zgodnie z art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze organ administracji geologicznej może żądać złożenia kopii projektu robót geologicznych celem przedłożenia go do zaopiniowania organom, o których mowa w ust. 5, oraz do uzgodnienia z organami, o których mowaw art. 8.

Opłata skarbowa:

 • 10 zł za decyzję;
 • 17 zł za złożenie pełnomocnictwa,

na nr konta:

Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Bank PeKao S.A. 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623

lub wpłata w kasie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie (ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków);

lub wpłata w kasie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Miejsce składania dokumentów:

 • osobiście na kancelarię Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek i środa 800-1800; wtorek i czwartek 800-1600; piątek 800-1400;
 • za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie projektu robót geologicznych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Kamila Sikorska
Data publikacji:22.01.2019 10:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kamila Sikorska
Informację aktualizował:Kamila Sikorska
Data aktualizacji:30.04.2021 11:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 750