WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA

Zespoły

Ogłoszenia

e-mail infrastruktura@powiat.pruszkow.pl
e-mail inwestycje@powiat.pruszkow.pl
 


PO Naczelnika Inwestycji i Drogownictwa
Wojciech Wójcik
(22) 738 15 68, kom. 508-580-715 wojciech.wojcik@powiat.pruszkow.pl

 

zespół ds. Inwestycji Drogowych:

PO Kierownika - Paweł Kostrzewski (22) 738 14 64, kom. 660-564-300 pawel.kostrzewski@powiat.pruszkow.pl

       1. Andrzej Kutyński (22) 738 15 56 andrzej.kutynski@powiat.pruszkow.pl

       2. Piotr Gąsiorowski (22) 738 14 52 piotr.gasiorowski@powiat.pruszkow.pl

       3. Urszula Mazur (22) 738 14 64 urszula.mazur@powiat.pruszkow.pl

zespół ds. Inwestycji Kubaturowych i Remontów:

PO Kierownika - Marta Cygan (22) 738 15 37, kom. 532-511-625 marta.cygan@powiat.pruszkow.pl

       1. Magdalena Czeranowska-Kuna (22) 738 15 45 magdalena.czeranowska@powiat.pruszkow.pl

       2. Aleksandra Zaleska-Peruga (22) 738 15 57 aleksandra.zaleska@powiat.pruszkow.pl

zespół ds. utrzymania dróg i infrastruktury drogowej:

      1. Józef Damaziak (22) 738 15 59 jozef.damaziak@powiat.pruszkow.pl

        2. Józef Dzierzbiński (22) 738 15 40 jozef.dzierzbinski.powiat.pruszkow.

        3. Małgorzata Kalińska (22) 738 15 54 malgorzata.kalinska@powiat.pruszkow.pl

      4. Zdzisław Pakieła kom. 692-445-338 zdzislaw.pakiela@powiat.pruszkow.pl

       5. Mateusz Pośpiech (22) 738 15 54 mateusz.pospiech@powiat.pruszkow.pl

       6. Przemysław Rotuski (22) 738 15 48 przemyslaw.rotuski@powiat.pruszkow.pl

      7. Anna Mikołajczyk - Jacak

wieloosobowe stanowisko pracy ds. kontroli i odbioru robót:

      1. Karol Świt (22) 738 15 26 karol.swit@powiat.pruszkow.pl

        2. Dariusz Ostaszewski (22) 738 15 26  dariusz.ostaszewski@powiat.pruszkow.pl

stanowisko pracy ds. Kancelaryjnych:

      Katarzyna Korczakowska (22) 738 15 53 katarzyna.korczakowska@powiat.pruszkow.pl

 

    


 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W WYDZIALE INWESTYCJI I DROGOWNICTWA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pruszkowski.
  Adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, dane kontaktowe Administratora danych:
  tel.: (0-22) 738-14-00 , e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl (dalej Administrator).

 

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się skontaktować listownie (na adres Administratora) z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” bądź
  mailowo ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl

 

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego wynikających z przepisów prawa:

 • Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, ze zm.),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264), 
 • Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 i 1926),
 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764),
 •  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na  przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366),
 •  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września  2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),
 • Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 980 i 1669),
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.  U.  z  2018 r. poz. 2096),
 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67 zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 27, poz. 140) a następnie zostaną usunięte.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 5. Przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Inwestycji i Drogownictwa
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agata Olek
Data publikacji:22.01.2019 12:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Katarzyna Faber
Data aktualizacji:15.09.2021 11:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 5741