Kamila Sikorska 27.03.2019 08:37

Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

­

Koncesja

Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej, jeżeli jednocześnie spełnione są następujące wymagania:

 1. obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha;

 2. wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3;

 3. działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;

 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż sporządzony zgodnie z art. 24 i art. 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze oraz art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 2. Załączniki do wniosku:

 • dowody istnienia określonych w nim okoliczności;

 • wypis z ewidencji gruntów i budynków;

 • dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy;

 • kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną / kopię zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznej bez zastrzeżeń;

 • dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia;

 • załączniki graficzne sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;

 • dokumentacja geologiczna;

 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć obejmujących wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową:

  • jeżeli dotyczy torfu lub kredy jeziornej,

  • na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu art. 16 pkt 33 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a jeżeli została sporządzona mapa zagrożenia powodziowego - na obszarach, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy,

  • na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,

  • na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1-3 tej ustawy,

  • w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

  • jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową;

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Wniosek koncesyjny powinien określać:

 1. firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

 2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);

 4. rodzaj i zakres wykonywania zamierzonej działalności;

 5. właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków;

 6. prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;

 7. czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;

 8. środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;

 9. wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;

 10. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;

 11. złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;

 12. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;

 13. stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu;

 14. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;

 15. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu;

 16. przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 Pgig, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 Pgig.

Opłata skarbowa:

 • opłaty dotyczące wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż:

  • 616 zł za wydanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,

  • 17 zł za złożenie pełnomocnictwa;

 • opłaty dotyczące wniosku o zmianę udzielonej koncesji w zakresie przedłużenia terminu ważności koncesji:

  • 308 zł za przedłużenie terminu ważności koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,

  • 17 zł za złożenie pełnomocnictwa;

na nr konta:

Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Bank PeKao S.A. 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623

lub wpłata w kasie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie (ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków);

lub wpłata w kasie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Miejsce składania dokumentów:

 • osobiście na kancelarię Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek i środa 800-1800; wtorek i czwartek 800-1600; piątek 800-1400;

 • za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego.

       Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku koncesyjnego termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Kamila Sikorska
Informację wytworzył:Kamila Sikorska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2019 08:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.04.2021 11:55 Edycja dokumentu (Kamila Sikorska)
09.03.2020 11:20 Edycja dokumentu (Kamila Sikorska)
06.03.2020 15:13 Edycja dokumentu (Kamila Sikorska)
06.05.2019 15:53 Edycja dokumentu (Kamila Sikorska)
25.04.2019 14:28 Edycja dokumentu (Zbigniew Jurkowski)
29.03.2019 10:14 Edycja dokumentu (Kamila Sikorska)
27.03.2019 09:24 Edycja dokumentu (Kamila Sikorska)
27.03.2019 08:37 Utworzenie dokumentu. (Kamila Sikorska)