Agata Olek 22.08.2019 12:54

Środowisko

­

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Środowisko

Ogłoszenia

 

e-mail srodowisko@powiat.pruszkow

Naczelnik Wydziału ochrony Środowiska
Klaudia Bryk

(22) 738 15 41  klaudia.bryk@powiat.pruszkow.pl

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W WYDZIALE INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pruszkowski.
  Adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, dane kontaktowe Administratora danych:
  tel.: (0-22) 738-14-00 , e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl (dalej Administrator).
 1. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych ze swoimi danymi osobowymi może Pani/Pan  się skontaktować listownie (na adres Administratora) z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” bądź mailowo ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków Starosty Pruszkowskiego wynikających z przepisów prawa:
 • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701                          ze zm.),
 • Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.                       poz. 1614 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r.                      poz. 2033 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268,                          ze zm.),
 • Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161)
 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67 zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 27, poz. 140) a następnie zostaną usunięte.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia umowy przysługuje Pani/Panu: prawa dostępu do danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.
 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Środowisko
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agata Olek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.08.2019 12:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.06.2020 09:26 Dodano załącznik "287398.pdf" (Aleksandra Piątek)
26.08.2019 10:56 Edycja dokumentu (Maciej Przygoda)
22.08.2019 13:00 Edycja dokumentu (Agata Olek)
22.08.2019 12:54 Utworzenie dokumentu. (Agata Olek)