Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.09.2020 15:20 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
29.07.2020 13:04 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
28.05.2020 10:55 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi
30.04.2020 11:39 Uchwała w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych
28.04.2020 10:07 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Wsparcie interwencyjne dla osób..."
26.02.2020 14:26 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
06.02.2020 11:59 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie realizacji zadania "Zima 2020"
15.01.2020 14:15 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Zima 2020"
28.10.2019 08:14 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
28.10.2019 08:13 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie dwóch niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10. roku życia” w latach budżetowych 2020 – 2022
07.10.2019 17:12 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ("Serce Pruszkowa")
15.07.2019 12:18 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych
14.06.2019 09:49 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
30.05.2019 11:05 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, z pominięciem otwartego konkursu ofert
24.05.2019 13:39 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
23.05.2019 14:28 Uchwała Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”
22.05.2019 09:32 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
21.05.2019 16:09 Informacje
21.05.2019 15:34 Program współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019